تبلیغات
ஜ به نام پادشاه بی عیب ஜ - نماز حاجت دیگر که خیلی مجّرب است

این که دو رکعت نماز در وقت ضرورت بخواند به این دستور، در رکعت اول بعد از سوره انا‌فتحنا را تا ... نصراً‌عزیزا بخواند و در رکعت دوم از سوره حمد، الم‌نشرح را تا آخرش بخواند و بعد حاجت خود را از خدا بخواهد